top of page

감성카드(행복소통카드) 

  • 강사명            박은경 코치

  • 강의장소         밸런스행복센터(협의가능)

  • 수강인원         최소 8명 / 최대 16 명

  • ​교육시간         4시간 

  • ​교육일정         2017년 4월

  • 카드구입 문의   070-8884-1644


    *최소인원 미달 시 폐강될 수 있습니다.

  • 대화의 편안한 환경을 조성하도록 돕는 라포형성 카드

  • 구성     1세트 33장카드 

bottom of page